Polityka prywatności

WARUNKI UŻYTKOWANIA I POLITYKA ZARZĄDZANIA DANYMI

 

Szybkie łącza

 

Aby uzyskać wyczerpujące informacje, zachęcamy do pełnego zapoznania się z niniejszą Polityką. Jeśli jednak interesuje Cię konkretna część, możesz uzyskać dostęp do obszaru danego tematu, klikając poniższy odnośnik.

— Operator

— Użytkownik

— Przedmiot i zmiana Polityki

— Działalność Operatora, cel Witryny internetowej

— Prawo właściwe

— Dane osobowe gromadzone przez Operatora

— Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

— Dostęp do zarządzanych danych, przekazywanie i wykorzystanie danych

— Przechowywanie danych osobowych

— Prawa i opcje związane z ochroną danych

— Reguły dla Użytkowników

— Bezpieczeństwo danych

— Przepis odnoszący się do dzieci

— Praktyki i działania mające na celu ochronę danych podejmowane przez osoby trzecie w zakresie danych osobowych

— Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

— Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych odnoszących się do państw członkowskich EOG

Dane kontaktowe

 

I. Postanowienia ogólne

 

I/1. Operator 

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Gerard®, członka IKO Metals Europe, spółki utworzonej i działającej na mocy prawa belgijskiego z siedzibą główną w Belgii, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIA, e-mail: info.europe@ikometals.com (zwana dalej: Operatorem) w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem autoryzowanych dostawców usług.

 

I/2. Użytkownik

Użytkownik to każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony internetowej, korzysta z usług udostępnianych przez Operatora co pewien czas, niezależnie od tego, czy dany Użytkownik loguje się przy użyciu konta. Z niektórych usługi mogą korzystać tylko zarejestrowani Użytkownicy.

 

I/3. Przedmiot i zmiana Polityki

Przedmiot niniejszej Polityki użytkowania i zarządzania danymi (zwanej dalej: Polityką) obejmuje świadczone usługi i zarządzanie danymi związane z bieżącą Witryną internetową Operatora (dalej zwaną: Witryną internetową).

O ile nie zaznaczono inaczej, przedmiot Polityki nie obejmuje usług i zarządzania danymi związanych z promocjami, loteriami z promocji lub usługami osób trzecich, które reklamują się w Witrynie internetowej lub które pojawiają się na stronie z innego powodu, z okazji innych kampanii lub opublikowanych treści. O ile nie zaznaczono inaczej, przedmiot Polityki nie obejmuje usług i zarządzania danymi powiązanych ze stronami internetowymi i dostawcami usług, do których prowadzą łącza zamieszczone w Witrynie.

Operator może zmienić Politykę w dowolnym momencie. Operator nie jest zobowiązany do wysyłania Użytkownikom oddzielnych powiadomień o zmianach. Aby zapoznać się z wersją zaktualizowaną, zalecamy regularne korzystanie z tego łącza i zapoznanie się z naszymi zasadami.

  

I/4. Działalność Operatora, cel Witryny

Operator produkuje i sprzedaje systemy dachowe Gerard.

Głównym celem tej Witryny internetowej jest przedstawienie produktów i systemów Gerard, a także powiązanych z nimi świadczonych usług.

Informacje publikowane w Witrynie internetowej nie mogą być traktowane jako oferta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za późniejszą dostępność, ilość i jakość produktów pojawiających się i wyświetlanych w Witrynie internetowej.

Informacje prezentowane w Witrynie internetowej pełnią dla Użytkowników rolę ściśle informacyjną, której nie można interpretować jako oświadczenia umownego, oficjalnego prospektu lub instrukcji użytkowania Operatora.

Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje publikowane w Witrynie internetowej różnią się od informacji publikowanych przez innych dystrybutorów na temat tych samych produktów i usług.

Znajomość informacji publikowanych w Witrynie internetowej nie zastępuje wiedzy o oficjalnych prospektach związanych z korzystaniem z produktów i usług lub korzystaniem z pomocy ekspertów.

 

I/5. Prawo właściwe

Operator jest spółką handlową zarejestrowaną w Belgii i prowadzącą działalność głównie na podstawie ustawodawstwa belgijskiego.

W przypadku, gdy przewiduje się zastosowanie określonego prawa, Operator określa stosowanie ustawodawstwa belgijskiego.

W przypadku, gdy organ prawny może zostać określony, Operator zapewnia wyłączną kompetencję władz belgijskich i sądów posiadających jurysdykcję związaną z jego siedzibą.

 

II. Zarządzanie danymi

 

Dane osobowe są przetwarzane i zarządzane przez Operatora bezpośrednio lub za pośrednictwem jego podmiotów przetwarzających dane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, które uchyla Dyrektywę 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych lub RODO).

Operator dokłada starań, aby upewnić się, że w pełni uwzględnił następujące zasady zarządzania danymi osobowymi:

— dane osobowe są zarządzane wyłącznie w określonym celu;

— każdy etap zarządzania danymi, w tym obszar zarządzanych danych, jest zgodny z tym celem;

— pobieranie i zarządzanie danymi osobowymi odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem;

— dane są dokładne, kompletne i aktualne;

— nie ma potrzeby identyfikowania osób, których dane dotyczą, zarządzanie danymi jest modyfikowane tak, aby osoby, których dane dotyczą, nie mogły zostać zidentyfikowane na podstawie dostępnych danych;

— będą właściwie wykonywane prawa osób, których dane dotyczą.

  

II/1. Dane osobowe gromadzone przez Operatora

W odniesieniu do naszej spółki dane osobowe oznaczają informacje, które identyfikują Użytkownika lub pozwalają nam się z nim skontaktować, na przykład jego imię i nazwisko lub adres e-mail. Szczegóły danych osobowych gromadzonych przez nas mogą być wymienione w wymienionych niżej kategoriach.

A) Informacje zbierane automatycznie

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej pewne informacje są zbierane automatycznie na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika. W niektórych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („UE/EOG”), zdefiniowany zakres tych informacji może być interpretowany jako dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

W ten sposób są interpretowane takie informacje jak na przykład adres IP, rodzaj używanego urządzenia informacyjnego, użycie unikalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia, rodzaj używanej przeglądarki, położenie geograficzne (np. lokalizacja według kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Możliwe jest również zbieranie danych o tym, w jaki sposób urządzenie wchodzi w interakcję z Witryną internetową, w tym strony, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp, oraz łącza, z których skorzystał. 

Gromadzenie tych danych pozwala nam lepiej poznać odwiedzających nasze Witryny internetowe, ich miejsce przebywania oraz treści zamieszczane na naszych stronach domowych, którymi są oni najbardziej zainteresowani. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych, dzięki czemu możemy zaspokoić wymagania naszych odwiedzających, a tym samym poprawić jakość naszych Witryn internetowych.

Pewne dane osobowe możemy zbierać za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia, których szczegóły są zawarte w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

B) Dane osobowe podane przez Użytkownika w sposób dobrowolny

Niektóre części naszej Witryny internetowej zawierają usługi, których użycie może wymagać podania danych osobowych. W przypadku złożenia zapytania ofertowego są to na przykład Kalkulator pokrycia dachowego (Roof Calculator), Symulator dachu (Roof Simulator) lub Znajdź dekarza (Find Your Roofing Expert). W przypadku, kiedy w formularzu Znajdź dekarza (Find Your Roofing Expert) Użytkownik poda tylko dane dotyczące lokalizacji, a nie swój konkretny i kompletny adres, informacje te nie będą uważane za „dane osobowe”, ponieważ są one niewystarczające do identyfikacji. Co więcej, nawet w razie podania pełnego adresu informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu znalezienia dekarza jak najbliżej wprowadzonego adresu, a nie do wykorzystania przez nas do celów identyfikacyjnych.

Należy pamiętać, że dostęp do Witryny internetowej nie zależy od rejestracji, ale niektóre usługi są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, a mianowicie program Roofnet, Kalkulator (Calculator) lub podstrony Gerard dla Architektów (Gerard for Architects). Zakres danych osobowych zbieranych od zarejestrowanych Użytkowników, jak również wszystkie istotne dane związane z przetwarzaniem takich danych, są dostępne na podstawie odpowiedniego procesu rejestracji.

 

II/2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe zebrane od Użytkownika wykorzystujemy z różnych powodów, w tym w następujących celach: 

— aby móc odpowiedzieć Użytkownikowi na wszelkie ewentualne prośby o dostarczenie żądanych informacji;

— do korzystania, wsparcia, dostosowywania, konserwacji i doskonalenia naszych usług;

— do przestrzegania i stosowania obowiązujących wymogów prawnych, umów i wytycznych;

— aby uniknąć, wykryć, zidentyfikować, zbadać i odpowiedzieć na wszelkie możliwe lub aktualne żądania, zobowiązania, niedozwolone zachowanie lub przestępstwa oraz zapewnić ochronę przed nimi;

— aby wdrożyć dodatkowe działania zgodnie z aktualną Polityką. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

— art. 6 ustęp 1 litera f) RODO: uzasadniony interes Operatora — przy korzystaniu z funkcjonalności plików cookie;

— art. 6 ustęp 1 litera b) RODO: podjęcie niezbędnych kroków w celu zawarcia umowy — w przypadku wysyłania do nas zapytania ofertowego po wykorzystaniu funkcji Kalkulatora pokrycia dachowego (Roof Calculator), Symulatora dachu (Roof Simulator) lub Znajdź dekarza (Find Your Roofing Expert);

— art. 6 ustęp 1 litera a) RODO: wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych - a w szczególności, ujawniane są przypadki w określonych politykach przetwarzania danych.

W przypadku zarejestrowanych kont Użytkowników (takie jak te pod adresem https://architects.gerardroofs.eu/,http://calculator.gerardroofs.eu/lub program Roofnet) cele przetwarzania danych, jak i podstawa prawna takiego przetwarzania, są wymienione w odpowiednich politykach przetwarzania danych.

Oprócz tego dodatkowe zarządzanie danymi może być powiązane z niektórymi usługami. Operator zapewni Użytkownikowi odpowiednie informacje na temat szczegółów tego zarządzania danymi, niezależnie od przypadku.

 

II/3. Dostęp do zarządzanych danych, transmisja i wykorzystanie danych 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny internetowej mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane, takim jak dostawcy usług internetowych lub spółki marketingowe. Podmioty przetwarzające dane są upoważnione do wdrażania decyzji Operatora zgodnie z jego instrukcjami. 

Dane osobowe Użytkowników możemy również przekazywać:

- Do powiązanych spółek:

Możemy udostępniać dane osobowe spółkom, które są naszą własnością lub znajdują się z nami w stosunkach zarządzania (na przykład firmom, które monitorują lub zarządzają naszą spółką lub współzarządzają z nami, lub które nasza firma monitoruje bądź zarządza), zwane dalej: oddziałami.

Obejmuje to dane, które są przedmiotem naszej uwagi na stronach internetowych prowadzonych przez nas lub nasze oddziały.

- Do określonych dostawców usług:

Możemy udostępniać dane osobowe spółkom, które świadczą nam usługi, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania, aby informować Użytkownika na bieżąco na przykład o realizacji zleceń, dostarczaniu paczek, wysyłaniu korespondencji pocztowej lub wiadomości e-mail, a także w celu analizy danych klienta, udzielania pomocy marketingowej, badania potencjalnych oszustw, przeprowadzania analiz dotyczących klientów i świadczenia usług na rzecz klientów.

- Reklamodawcom w oparciu o zachowania konsumentów:

Z biegiem czasu możemy zezwolić firmom zakwalifikowanym jako strony trzecie, które korzystają z reklam opartych na zachowaniu konsumentów, na wdrażanie ich technologii w celu gromadzenia dostępnych informacji na temat dostępu do naszej Witryny i korzystania z niej w celu śledzenia działań promocyjnych związanych z produktami i usługami uznanymi przez Użytkownika za interesujące. Te niestandardowe reklamy mogą pojawiać się w naszej Witrynie internetowej, a także na innych stronach internetowych.

- W celu wypełnienia zobowiązań prawnych wszelkich innych podmiotów:

Możliwe jest, że dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane wszystkim stronom trzecim w celu spełnienia zobowiązań prawnych (lub udziału w postępowaniu sądowym), w sposób zapewniający ochronę naszej spółki, pracowników, agencje, klientów, odwiedzających i oddziały przed oszustwami lub możliwością ich wystąpienia; lub w takim stopniu, w jakim Użytkownik wyraża na to zgodę.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem zarejestrowanych kont Użytkowników są określone/przedstawione w odpowiedniej polityce dotyczącej prywatności danych.

 

II/4. Zarządzanie danymi w celach promocyjnych lub badawczych

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Użytkownika Operator może wykorzystać dane kontaktowe wprowadzone przez danego Użytkownika (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, inne dane identyfikacyjne do utrzymywania kontaktu) w celu wysłania listu elektronicznego do Użytkownika w odniesieniu do Operatora, działalności Operatora, a także Witryny w celu promowania biuletynu informacyjnego o usługach, bądź też listu zawierającego reklamy, a także informacji w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.

Operator może wykorzystywać dane zarządzane w celu prowadzenia badań, w tym rynkowych, tworzenia próbek badawczych, a także do zwracania się do Użytkowników podczas prowadzenia działalności badawczej.

 

II/5. Przechowywanie danych osobowych

O ile w niniejszym dokumencie lub obowiązującym prawie nie przewidziano inaczej, zebrane dane osobowe Użytkowników przez okres 5 lat.

W przypadku zaistnienia związku cywilno-prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, przepisy prawa cywilnego są wiążące dla zarządzania danymi. W takim przypadku dane osobowe będą zarządzane w celu wdrożenia prawa cywilnego lub podstawy prawnej. W przypadku wszczęcia postępowania urzędowego lub sądowego w wyniku bezprawnego działania popełnionego przez Użytkownika, Operator może w celu pomyślnego rozstrzygnięcia zarządzać danymi w świetle tej podstawy prawnej.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie jest już konieczne do prowadzenia naszej działalności handlowej, wtedy usuniemy je lub zanonimizujemy, lub — jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ dane osobowe były przechowywane w zapisanych archiwach) — będziemy przechowywać dane osobowe w sposób bezpieczny i odrębnie od innych działań związanych z przetwarzaniem danych, aż ich usunięcie stanie się możliwe.

Wprowadzone dane usuwamy w każdym przypadku, gdy:

— ich zarządzanie jest niezgodne z prawem lub ich usunięcie jest przewidziane prawem;

— żąda tego osoba zainteresowana;

— dane są niekompletne lub niedokładne, co uniemożliwia ich użycie;

— cel zarządzania danymi nie jest już aktualny;

— jest to nakazane przez organ administracyjny lub sąd.

 

II/6. Prawa i opcje związane z ochroną danych

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez nas w trybie online i aktualizowanych za pomocą ogólnie przyjętych metod aktualizacji. Aby zaktualizować, poprawić lub usunąć te informacje, należy skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżejlub pod adresem e-mail 

info.europe@ikometals.com

Ponadto można skorzystać z następujących praw do ochrony danych:

- uzyskiwanie dostępu, poprawianie, aktualizowanie lub, w zależności od przypadku, usuwanie danych osobowych;

- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub, na specjalne życzenie, wdrożenie przenośności;

- anulowanie otrzymywania komunikatów marketingowych wysłanych przez nas w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Można skorzystać z tego prawa, klikając opcję „Anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail wysyłanych przez nas lub klikając łącze „Anuluj”. Jeśli Użytkownik chce anulować inne formy marketingu (np. marketing pocztowy lub telemarketing), powinien skontaktować się z nami;

- wycofanie zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny dalszego przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas w ramach zgody wyrażonej przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie ma wpływu na charakter prawny przetwarzania uprzednio przeprowadzonego w czasie obowiązywania wyrażonej zgody, ani nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli odbywa się to na podstawie innej podstawy prawnej niż umowa osobista;

- złożenie skargi do organu ochrony danych na temat gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania danych osobowych lub korzystania z nich w jakikolwiek sposób;

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

 

III. Reguły dla Użytkowników

 

III/1. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego wprowadzenia danych. Operator nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z zaniedbania Użytkownika w zakresie ochrony jego danych.

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub niedogodności poniesione przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny internetowej, jeśli wynikają one z zaniedbania Użytkownika podczas korzystania z Witryny. Użytkownik może upubliczniać swoje dane lub udostępniać je innym wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W czasie korzystania z Witryny internetowej Użytkownik jest zobowiązany do działania w sposób godny, biorąc pod uwagę prawa i interesy innych osób.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego ustawodawstwa, a w trakcie użytkowania jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej bezprawnej działalności lub naruszenia interesów innych osób. W tym względzie Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sfery prywatnej, praw własności intelektualnej i praw innych osób, w szczególności w kontekście ochrony dzieł literackich, naukowych i artystycznych, wynalazków, modeli projektowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych i nazw handlowych podlegających ochronie praw autorskich. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od popełniania przestępstw i wykroczeń oraz jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich obscenicznych i nieprzyzwoitych wypowiedzi oraz zachowań, które mogą wywoływać oburzenie innych osób.

Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymywania się od wszelkich działań, które utrudniałyby właściwe korzystanie z Witryny. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na interesy Operatora.. W związku z tym Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

— powstrzymywania się od uszkadzania lub utrudniania działania Witryny internetowej;

— powstrzymywania się od działań zmierzających do uzyskania lub wykorzystania tajemnic, bądź poufnych informacji handlowych Operatora;

— powstrzymywania się od przekazywania fałszywych informacji o usłudze;

— powstrzymywania się od wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu informatycznemu Witryny internetowej;

— powstrzymywania się od wszelkich działań mających na celu promowanie własnych produktów lub usług, lub osób trzecich.

Ponadto Operator może nałożyć dodatkowe ograniczenia, które muszą być przekazywane do wiadomości Użytkowników. 

Podczas korzystania z Witryny Użytkownicy mogą publikować dane innych osób lub udostępniać takie dane innym osobom tylko wtedy, gdy osoby będące właścicielami tych danych wyraziły na to zgodę. Zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest konieczna w przypadku jawnych wystąpień publicznych lub wcześniejszego udostępnienia publicznego danych bez ograniczeń.

W momencie rejestracji Użytkownicy mogą wprowadzać tylko własne dane osobowe. Wprowadzanie danych innych osób jest niezgodne z prawem i stanowi niezgodne z prawem zarządzanie, co może mieć konsekwencje przewidziane przez prawo. W przypadku nadużycia danych osobowych innych osób Operator zapewni właściwemu organowi pomoc w wykryciu naruszenia i wskazaniu osoby, która dopuściła się naruszenia.

Ograniczenia opisane w tej części dotyczą wszystkich odwiedzających Witrynę.

 

III/2. Postępowanie przeciwko obrażaniu Użytkowników

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Polityki lub przepisów prawa Operator może usunąć rejestrację Użytkownika. Jeśli rejestracja Użytkownika zostanie anulowana, nie może on już korzystać z usług dostępnych w Witrynie internetowej.

W przypadku, gdy w sądzie dojdzie do wszczęcia oficjalnej procedury wobec postępowania Użytkownika, Operator może przechowywać dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika, niezależnie od usunięcia, a także dane dotyczące przestępstwa, i może przekazać takie dane właściwemu organowi.

W przypadku, kiedy Użytkownik naruszy prawa osoby trzeciej, a dana osoba trzecia ma prawo do wszczęcia procedury, Operator może przekazać dane osobie trzeciej, jeśli może ona wykazać swój interes prawny w tym zakresie.

 

IV. Bezpieczeństwo danych

 

Wykorzystujemy odpowiednie i rozpowszechnione metody, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić właściwe wykorzystanie danych osobowych. 

Po założeniu konta Użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej dane konta i pełny profil Użytkownika zostaną zabezpieczone hasłem. Zalecamy, aby nie przekazywać nikomu swojego hasła. Nasz personel nigdy nie poprosi o podanie hasła w trakcie niechcianej rozmowy telefonicznej lub w treści niechcianej wiadomości e-mail. Nie należy zapominać o zamknięciu konta i okna przeglądarki po zakończeniu sesji. Proces ten uniemożliwia innym osobom dostępu do danych osobowych i korespondencji Użytkownika w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z komputera razem z innymi osobami lub w miejscach publicznych, do których dostęp mają inne osoby.

Dobrowolnie publikując niektóre dane osobowe w Internecie, na przykład na billboardach, w wiadomościach e-mail lub na interfejsach czatu, Użytkownik ryzykuje, że inne osoby będą mogły gromadzić lub wykorzystywać te informacje. Bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet lub inną sieć bezprzewodową nie jest absolutnie doskonałe. Dlatego w tym przypadku, mimo że podejmujemy wszelkie uzasadnione i szacowane środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych, które przekazują nam Użytkownicy, zatem odpowiedzialność za taki przekaz danych spada w całości na Użytkownika.

 

V. Przepis odnoszący się do dzieci

 

Nasza strona domowa została zaprojektowana i jest przeznaczona dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia. Ponieważ nie możemy określić wieku osób uzyskujących dostęp do naszej Witryny z powodu braku danych osobowych i możliwości weryfikacji w tym zakresie, stosujemy niniejsze oświadczenie o prywatności dla każdej grupy wiekowej. W przypadku, kiedy nieletni przekazał nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów, prosimy, aby rodzic lub opiekun skontaktował się z nami w celu podjęcia przez nas niezbędnych kroków zmierzających do usunięcia tych danych.

 

VI. Praktyki i działania w zakresie ochrony danych podejmowane przez osoby trzecie w zakresie danych osobowych

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych wdrożone przez sprzedawców korzystających z naszej strony domowej i dotyczące płatności lub innych usług mogą różnić się od aktualnej Polityki ochrony danych. Zalecamy zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych danego usługodawcy przed złożeniem wniosku o wycenę lub zawarciem umowy z tymi dostawcami usług.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Ponieważ nasza firma jest częścią międzynarodowej grupy spółek, w pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być przesyłane lub dystrybuowane do krajów spoza EOG z przyczyn, które obejmują, bez ograniczeń, osiągnięcie celów określonych w niniejszej Polityce prywatności danych, biorąc pod uwagę odpowiednie podstawy prawne. Transfery te są obecnie dokonywane do oddziału naszej spółki w Nowej Zelandii, formalnie uznanej przez Komisję Europejską w roku 2012 w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazanych z Unii Europejskiej (Komisja w celu wdrożenia decyzji z dnia 19 grudnia 2012 na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Nowej Zelandii).

W powyższym przypadku nasza spółka lub członkowie naszej grupy firm podejmą wszelkie uzasadnione i niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych przesyłanych do kraju spoza EOG, Użytkowników chcących uzyskać więcej informacji o wspomnianych środkach prosimy o kontakt.