REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻY „WIOSENNA KAMPANIA GERARD”

• INFORMACJE OGÓLNE

„WIOSENNA KAMPANIA GERARD”, która trwa w terminie 01.04.2023 do 18.06.2023, jest organizowana przez IKO METALS EUROPE NV, spółkę produkującą i sprzedającą dachówki marki GERARD, utworzoną i działającą zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem: Michielenweg 3, B-3700 Tongeren, Belgia, adres poczty elektronicznej: office@gerardroofs.eu W jej imieniu, w Polsce kampanię prowadzi AHI Roofing Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa, e-mail: info@ahiroofing.pl.

IKO Metals Europe jest czołowym producentem dachówek stalowych na świecie. IKO Metals Europe wynalazła pierwsze na świecie dachówki ze stali pokrytej kruszywem kamiennym i posiada obecnie ponad 65-letnie doświadczenie w produkcji dachówek stalowych. Temu doświadczeniu towarzyszy wiedza i profesjonalizm w wytwarzaniu produktów dachowych o wysokiej jakości, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że ich nieruchomości będą bezpieczne i chronione przed najsurowszymi warunkami atmosferycznymi.

Niniejsza Kampania została zorganizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi kampanii marketingowych oraz zgodnie z rozporządzeniem RODO. Kampania ma na celu promocję produktów IKO Metals Europe promowanych pod marką GERARD („Produkty”) poprzez rozmaite materiały marketingowe i informacyjne, wiadomości poczty elektronicznej itp. przekazywane i przesyłane przez spółkę AHI Roofing Sp. z.o.o.

Kampania będzie obsługiwana przez Ad Alchemy SRL – spółkę utworzoną zgodnie z prawem rumuńskim i zarejestrowaną pod numerem RO32642092, J40/160/2014, z siedzibą przy ulicy 36 Justitei, Bucharest, Sector 6; e-mail: office@adalchemy.ro występującą w roli managera projektu (“xxx w trakcie Kampanii, Ad Alchemy: 1) będzie nieustannie dbać o odpowiedni przebieg Kampanii.

• REGULAMIN / ZMIANY

Informacje na temat udziału i warunków uczestnictwa stanowią część niniejszego Regulaminu („Regulamin”), udostępnianego bezpłatnie na stronie https://www.gerardroofs.pl/WiosennaKampania („Strona Internetowa”). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

AHI Roofing Sp. z.o.o. lub Ad Alchemy zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie uzupełnień i/lub zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej, a ponadto o fakcie dokonania zmian uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. AHI Roofing Sp. z o.o. i/lub Ad Alchemy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników, którzy potwierdzą takie zmiany, o ile zostaną one opublikowane na Stronie Internetowej.

• CZAS TRWANIA

„WIOSENNA KAMPANIA GERARD” trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 18 czerwca 2023 r.

• UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA

Niniejszą Kampanią objęta może być każda nieruchomość (mieszkalna, biurowa, handlowa lub inna), która znajduje się w Polsce.

Nieruchomość spełniająca te warunki będzie zwana dalej „Inwestycją”.

Udział w Kampanii uwarunkowany jest spełnieniem następujących warunków dodatkowych: potencjalni przyszli klienci końcowi są właścicielami, współwłaścicielami lub przyszłymi właścicielami Inwestycji albo mieszkają pod adresem Inwestycji, niezależnie od tego, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi („Uczestnik”);

aby uczestniczyć w Kampanii, osoby fizyczne muszą być pełnoletnie w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w ich kraju zamieszkania w dniu przystąpienia do Kampanii;
jeden Uczestnik (osoba fizyczna lub prawna) może zarejestrować swój udział w kampanii wyłącznie jednokrotnie.

Uczestnik, który rejestruje udział w kampanii winien podać wszystkie obowiązkowe i/lub wymagane dane oraz wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz innych danych w trakcie kampanii.

• JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Aby wziąć udział w „WIOSENNEJ KAMPANII GERARD”, należy odwiedzić specjalnie utworzoną dla celów kampanii stronę internetową https://www.gerardroofs.pl/WiosennaKampania na której znajduje się formularz rejestracyjny.

Następnie, w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na stronie internetowej kampanii (https://www.gerardroofs.pl/WiosennaKampania) należy podać wymagane dane osobowe i inne informacje, zaakceptować dokument zawierający regulamin Kampanii i na koniec przesłać wniosek o rejestrację.

• MECHANIZM KAMPANII

Uczestnicy zostaną poproszeni o podanie swoich danych osobowych oraz innych informacji związanych z dachem na stronie internetowej kampanii (https://www.gerardroofs.pl/WiosennaKampania) i po dokonaniu rejestracji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

Każdy rejestrujący się w kampanii ma szanse na otrzymanie rabatu 10% od cen katalogowych AHI GERARD, który znajduje się na stronie https://www.gerardroofs.pl/pl/downloads/prices Rabat jest przyznawany przez dystrybutora / partnera GERARD. Decyzja o końcowej cenie oraz rabacie leży po stronie sprzedającego (Partnera, Hurtowni Budowlanej). 10% rabatu, o którym mowa w kampanii jest rabatem sugerowanym. 10% większy dach o którym mowa w materiałach reklamowych, to większy panel (1,97 sztuk na m2) vs inne panele GERARD, np. panelu Corona (2,16 sztuk na m2 lub Eleganta 2,47 sztuk na m2)

Uczestnikom przysługuje prawo do swobodnego zwrócenia się do dekarzy/autoryzowanych dealerów (osobiście lub poprzez usługę internetową RoofNet) z prośbą o większą liczbę ofert dotyczących pokrycia dachowego GERARD Diamant w przyszłości lub innych profili dachowych GERARD.

• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby Kampanii i/lub marketingu bezpośredniego zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez AHI Roofing Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych za pośrednictwem Ad Alchemyd oraz ePrvak d.o.o. jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. Aby zrealizować cel Kampanii i/lub marketingu bezpośredniego, mogą zostać włączone do tych czynności inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie. Serwery, na których umieszczono strony internetowe Kampanii, zapewnia spółka Tarhely.eu Kft. Hungary (numer spółki w rejestrze: 01-09-909968, nr identyfikacji podatkowej: 14571332-2-42) oraz spółka UAB MailerLitePaupio st. 46, LT-11341 Wilno (Litwa) (kod rejestracji: 302942057, nr identyfikacji podatkowej: LT100007448516). Na potrzeby realizacji Kampanii i/lub marketingu bezpośredniego oraz powiązanego pozyskiwania danych osobowych przez formularz kontaktowy w sieci społecznościowej Facebook, będącej własnością Facebook Inc., Menlo Park (Kalifornia), dane będą pozyskiwane przez agencję Ad Alchemy SRL – spółkę utworzoną zgodnie z prawem rumuńskim i zarejestrowaną pod numerem RO32642092, J40/160/2014, z siedzibą przy ulicy 36 Justitei, Bucharest, Sector 6; działającą jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie, który przekaże zgromadzone dane spółce AHI Roofing Sp. z o.o. (administrator danych osobowych) oraz spółce przetwarzającej dane osobowe na rzecz AHI Roofing: ePrvak d.o.o;

Na potrzeby Kampanii i/lub marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane, w ramach przetwarzania danych osobowych na zlecenie, innym osobom trzecim, w tym także za granicę w obrębie UE/EOG; wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Kampanii/marketingu bezpośrednim, uczestnik wyraża również zgodę na takie przekazywanie danych osobowych. Tego rodzaju sposób przekazywania danych zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych.

AHI Roofing Sp. z o.o. i jej podmioty przetwarzające dane na zlecenie, tj. Ad Alchemy oraz ePrvak d.o.o, będą zawsze dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności wszelkich udostępnionych danych lub na których udostępnienie została wyrażona zgoda wraz z przystąpieniem do Kampanii. Jednakże ze względu na specyficzne właściwości Internetu, AHI Roofing Sp. z o.o. i jej podmioty przetwarzające dane na zlecenie, tj. Ad Alchemy. oraz ePrvak d.o.o, nie mogą zagwarantować, że dane dostępne publicznie nie zostaną w niewłaściwy sposób pozyskane lub wykorzystane przez osoby trzecie. W ramach Kampanii będziemy gromadzić dane na stronie internetowej (https://www.gerardroofs.pl/WiosennaKampania) przez formularz internetowy zgodnie z rozporządzeniem RODO (formularz zawiera pola do udzielenia indywidualnej zgody).

Wyrażając zgodę na przystąpienie do Kampanii, każdy Uczestnik oświadcza, że rozumie i wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, że: będą przetwarzane jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełny adres oraz szacowany czas zainteresowania zakupem dachu; gromadzone dane będą wykorzystywane do przygotowania i przekazania informacji dodatkowych, wsparcia technicznego lub pośrednictwa w przygotowaniu wnioskowanej oferty; dane osobowe będą wykorzystywane w celu informowania o postępach Kampanii za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Wyrażając zgodę na wykorzystanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, każdy Uczestnik oświadcza, że rozumie i wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, że: gromadzone dane będą wykorzystywane do usług marketingu bezpośredniego, takich jak powiadomienia o przebiegu Kampanii lub promocjach. Do przekazywania informacji będą wykorzystywane następujące środki porozumiewania się:

  • marketing e-mailowy
  • telemarketing (rozmowy telefoniczne)

Prawa uczestnika:
uczestnik ma prawo do zwrócenia się o zapoznanie się z własnymi danymi osobowymi lub pod pewnymi warunkami może zażądać sprostowania swych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia swoich danych, o ile są przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 15-18 rozporządzenia RODO). Takie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestnika w drodze złożenia nam pisemnego wniosku w tej sprawie lub pocztą elektroniczną na adres administratora danych. Uczestnik, który uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych, jak również ma prawo do dochodzenia ochrony swych praw w sądzie;

przekazanie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Kampanii (odwołanie zgody lub wniosek o usunięcie pewnych danych prowadzi do wycofania uczestnictwa w Kampanii). Uczestnik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formularzu internetowym albo wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną administratorowi danych;

dane osobowe przechowywane i przetwarzane na potrzeby niniejszej Kampanii mogą być przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas niezbędny do osiągnięcia celu Kampanii. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i innych podobnych celach również po zakończeniu Kampanii, o ile pisemna zgoda Uczestnika nie zostanie wycofana. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu Kampanii, w której Uczestnik wziął udział;

AHI Roofing Sp. z.o.o. lub jej podmioty przetwarzające dane na zlecenie, tj. Ad Alchemy. oraz ePrvak d.o.o., zapewnią odpowiednie środki w celu osiągnięcia dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych poprzez system operacji przetwarzania oraz w celu umożliwienia identyfikacji osoby, której dotyczą dane osobowe, lecz przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne na potrzeby niniejszej Kampanii i/lub działań marketingowych oraz innych powiązanych z nimi działań.

• WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie informacje przekazane przez uczestników w ramach Kampanii będą wykorzystywane zgodnie z prawem i w dobrej wierze, przy czym wykorzystywanie to nie będzie się odbywać ze szkodą dla tychże uczestników ani ich nieruchomości. Niezależnie od powyższego, ani AHI Roofing Sp. z o.o., ani jego przedstawiciele, pracownicy, agenci, ani inne należycie upoważnione osoby nie są w stanie w pełni kontrolować sposobu, w jaki dane te będą wykorzystywane publicznie, w związku z czym zarówno Organizator Kampanii, jaki i jego przedstawiciele, pracownicy, agenci i inne należycie upoważnione osoby nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem wykorzystanie informacji, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie.

Ani AHI Roofing Sp. z o.o., ani Ad Alchemy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej ani innej za problemy techniczne czy awarie powstałe w związku z jakimkolwiek z następujących zdarzeń, które mogą wpłynąć na realizację Kampanii: błędy dotyczące sprzętu lub oprogramowania; niesprawny komputer, telefon, sieć kablowa, czy satelitarna, problemy z elementami elektronicznymi, przewodowym lub bezprzewodowym połączeniem z Internetem lub inne problemy w komunikacji internetowej; błędy lub ograniczenia dotyczące dostawców usług internetowych, serwerów, hostów; błędny lub wadliwy przesył danych lub przesyłanie danych w pakiecie; błędy przesyłu poczty elektronicznej (niemożność odbioru/wysłania wiadomości); niedostępność strony internetowej w całości lub w części z jakiejkolwiek przyczyny; ograniczenie dostępności Internetu lub strony internetowej; nieautoryzowana ingerencja człowieka lub inna w przebieg Kampanii, w tym między innymi nieupoważnione manipulowanie, włamanie do systemu komputerowego, kradzież, wirusy lub robaki.

AHI Roofing Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe starania, aby zapewnić wszystkim zarejestrowanym i zainteresowanym klientom końcowym oferty od dekarzy, ale nie może tego zagwarantować, ponieważ w przypadku dużej liczby zleceń na pracę dekarzy może to nie być możliwe w przewidywalnej przyszłości.

• SPORY

Wszelkie spory dotyczące warunków niniejszej Kampanii muszą być przekazywane do wiadomości AHI Roofing, przy użyciu następujących danych kontaktowych:

AHI Roofing Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa, e-mail: info@ahiroofing.pl
Zarówno AHI Roofing Sp.z o.o., jak i Ad Alchemy podejmą wszelkie starania, aby rozstrzygnąć wszelkie spory polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, dany spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi. Gdy nie doszło do porozumienia w sprawie jurysdykcji, spór należy wnieść do sądu właściwego dla siedziby spółki IKO METALS NV (Bruksela w Belgii).