Zgoda na umieszczenie fotografii poglądowej

Należy zauważyć, że dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w niniejszym dokumencie, są przetwarzane przez administratora danych IKO METALS Europe NV – członka IKO Group, spółki utworzonej i działającej na mocy prawa belgijskiego z siedzibą główną w Belgii, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIA, e-mail: office@gerardroofs.eu, bezpośrednio lub przez upoważnione podmioty przetwarzające dane.

Niniejsza polityka przedstawia informacje dotyczące zarządzania danymi ze zdjęć referencyjnych przesyłanych na Mapę połączoną z programem ROOFNET utworzonym i prowadzonym przez IKO Metals Europe NV:

(i) Program GERARD® ROOFNET polega na publikowaniu określonych danych dotyczących inwestycji budowlanych, w których wykorzystywane są systemy dachowe sprzedawane pod marką GERARD® („Inwestycje”);

(ii) dane te umieszczane są na mapie dostępnej na stronie internetowej www.gerardroofs.eu;

(iv) mapy publikowane na stronie internetowej i w Aplikacji ROOFNET będą udostępniane bez ograniczeń wszystkim użytkownikom.

Pewne dane dotyczące posiadłości i nieruchomości użytkownika (fotografia i lokalizacja na mapie) będą wyświetlane jako przykładowy projekt w witrynach internetowych i aplikacjach, którymi zarządza Gerard® i będą wykorzystywane w tym celu przez Gerarda®. Następujące dane będą gromadzone i przetwarzane:

i.) imię i nazwisko albo nazwa (nie będą pokazywane na Mapie),

ii.) adres zamieszkania (nie będzie pokazywany na Mapie),

iii.) adres budynku (nie będzie pokazywany na Mapie),

iv.) rok wykonania dachu

v.) zamieszczone przez Użytkownika zdjęcie budynku (będzie dostępne za pomocą Mapy Roofnet wraz z nazwą profilu i kolorem),

Dane Użytkownika przetwarzane są przetwarzane w następujących celach: zbieranie informacji do gwarancji, pokazywanie przykładów najlepszych realizacji w Roofnet, gdy na rynku trwa kampania („Dach roku”), zbieranie głosów od użytkowników oraz w celu nagrodzenia projektów, które uzyskały największą liczbą głosów.

Akceptując niniejszą politykę, Użytkownik wyraża zgodę, aby powyższe dane związane z posiadaną przeze mnie nieruchomością były także zamieszczone na głównej stronie internetowej w sposób widoczny dla wszystkich osób otwierających tę stronę.

Oświadcza ponadto, że powyższe dane dotyczą jego osoby, ich treść odpowiada rzeczywistości, jest w pełni upoważniony do ich przekazania, a jego zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona.

Użytkownik oświadcza, że został szczegółowo poinformowany, którym podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych jego dane osobowe zostaną powierzone. Podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych:

Ad Alchemy S.R.L. jest osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z prawem rumuńskim (nr rejestracyjny spółki: J40/160/2014, nr identyfikacji podatkowej: RO32642092, centrala: ul. Sprawiedliwości 36, Sektor 4, Bukareszt, Rumunia (Strada Justiției nr. 36, Sector 4, Bucureşti, România); adres e-mail: gerard@adalchemy.ro). Ad Alchemy, jako podmiot przetwarzający dane, realizuje rejestrowanie danych zgodnie z umową dotyczącą usług i Umową o Przetwarzaniu Danych (DPA) zawartą przez ten podmiot ze spółką IKO Metals Europe NV.

Tárhely.Eu Limited Liability Company (numer rejestracji spółki: Cg.01-09-909968, nr identyfikacji podatkowej: 14571332-2-42; centrala: 1144 Budapeszt, Ormánság u.4/A. X. em. 241.). Tárhely.Eu Ltd. jako podmiot przetwarzający dane realizuje funkcję serwera zgodnie z umową dotyczącą usług i Umową o Przetwarzaniu Danych (DPA) zawartą przez ten podmiot ze spółką IKO Metals Europe NV.

Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a mianowicie zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do określonych celów.

O ile niniejszy dokument lub obowiązujące prawo nie przewiduje inaczej, zebrane dane osobowe Użytkowników przechowujemy, dopóki istnieje uzasadniony interes.

Co dwa lata dokonujemy przeglądu naszych praktyk w zakresie przechowywania danych, uwzględniając zasadę proporcjonalności i stosowne okoliczności. Jeśli działania ulegną znacznej zmianie lub ewolucji, zgoda zostanie odnowiona. W przypadku braku uzasadnionych powodów dalszego przetwarzania danych dalsze przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone.

Użytkownik zawsze ma możliwość cofnięcia zgody w jeden z poniższych sposobów:

- można skorzystać ze swojego prawa, przeglądając swoją szczegółową zgodę na stronach z podziękowaniami, które zostaną wyświetlone po rejestracji;

- Z powyższego prawa można skorzystać klikając opcję „Anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail wysyłanych przez nas lub klikając łącze „Anuluj”;

- Jeśli Użytkownik będzie chciał anulować inne formy marketingu (np. poczta lub telefonicznie), powinien skontaktować się z nami za pomocą powyższych danych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego uprzednio w czasie obowiązywania wyrażonej zgody, ani nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda osobista.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

Prawo dostępu. Można uzyskać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Użytkownika dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli tak jest, uzyskać dostęp do tych danych osobowych i informacji uzupełniających podanych w art. 15 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprostowania danych. Można złożyć żądanie sprostowania ewentualnych błędów w danych osobowych, które dotyczą Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Można zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 18 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprzeciwu. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych z powodów dotyczących jego szczególnej sytuacji.

Prawo do usunięcia danych. Można żądać usunięcia danych osobowych Użytkownika.

Można egzekwować powyższe prawa poprzez przekazanie nam odpowiedniego żądania na piśmie, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo wniesienia skargi do krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych (UOD), który sprawuje nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych. Istnieje jeden UOD w każdym kraju członkowskim UE. Można znaleźć UOD dla swojego kraju na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en