Zbieranie danych i przetwarzanie danych osobowych poprzez kartę gwarancyjną

Należy zauważyć, że dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w niniejszym dokumencie, są przetwarzane przez administratora danych IKO METALS Europe NV spółki utworzonej i działającej na mocy prawa belgijskiego z siedzibą główną w Belgii, IKO METALS Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIA, e-mail: info.europe@ikometals.com, bezpośrednio lub przez upoważnione podmioty przetwarzające dane.

Następujące dane będą gromadzone i przetwarzane:

- karta gwarancyjna z charakterystyką projektu (rodzaj, ilość, rok, dekarz),

-imię i nazwisko oraz adres posiadacza gwarancji,

- adres budynku,

- numer telefonu,

- adres e-mail.

Dane Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

i) do przechowywania informacji o gwarancji (projektu) oraz do monitorowania gwarancji (np. obsługa roszczeń gwarancyjnych).

Potwierdzając niniejszą politykę Użytkownik oświadcza, że przekazywane informacje są zgodne z prawdą, a dane dotyczą jego oraz że posiada pełne prawo do przekazania ich Gerardowi®, nie będąc ograniczonym w możliwości działania:

Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w celu wykonania umowy, które podmiot, którego dane dotyczą jest stroną;

O ile niniejszy dokument lub obowiązujące prawo nie przewiduje inaczej, zebrane dane osobowe Użytkowników przechowujemy, dopóki istnieje uzasadniony interes.

Co dwa lata dokonujemy przeglądu naszych praktyk w zakresie przechowywania danych, uwzględniając zasadę proporcjonalności i stosowne okoliczności.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

Prawo dostępu. Można uzyskać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Użytkownika dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli tak jest, uzyskać dostęp do tych danych osobowych i informacji uzupełniających podanych w art. 15 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprostowania danych. Można złożyć żądanie sprostowania ewentualnych błędów w danych osobowych, które dotyczą Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Można zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 18 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprzeciwu. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu w

dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych z powodów dotyczących jego szczególnej sytuacji.

Prawo do usunięcia danych. Można żądać usunięcia danych osobowych Użytkownika.

Można egzekwować powyższe prawa poprzez przekazanie nam odpowiedniego żądania na piśmie, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo wniesienia skargi do krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych (UOD), który sprawuje nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych. Istnieje jeden UOD w każdym kraju członkowskim UE. Można znaleźć UOD dla swojego kraju na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en